در این فیلم بصورت نمونه دو آیتم از فهرست بهای چاه و ابنیه سال 95 به صورت وضعیت اضافه می شود و به راحتی و بسیار سریع به فایل pdf تبدیل می شود.