نرم افزار تعداد بهای واحد (هزارتومان) بهای کل (هزارتومان)
برآورد و آنالیزبها 2950 2950
صورت وضعیت 2050 2050
ذخیره روی سرور 400 400
نسخه تلفن همراه 200 200
6 کاربر همزمان 200 200
جمع کل 5800
با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 6322